Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Egzamin gimnazjalny

Prezentacja na temat przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacje o terminach, warunkach i przebiegu egzaminu gimnazjalnego - 2019

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

2. Terminy egzaminu:

10 kwietnia 2019 (środa) - Część pierwsza egzaminu – humanistyczna:

a) godz. 9.00 Historia i wiedza o społeczeństwie – trwa 60 minut (lub 80 minut dla uczniów, których czas egzaminu jest przedłużony)

b) godz. 11.00 Język polski – trwa 90 minut (lub 135 minut dla uczniów, których czas egzaminu jest przedłużony)

11 kwietnia (czwartek) - Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza:

a) godz. 9.00 Przedmioty przyrodnicze: biologia, chemia, fizyka i geografia – trwa 60 minut. (lub 80 minut dla uczniów, których czas egzaminu jest przedłużony)

b) godz. 11.00 Matematyka – trwa 90 minut (lub 135 minut dla uczniów, których czas egzaminu jest przedłużony)

12 kwietnia (piątek) - Część trzecia egzaminu gimnazjalnego - Język obcy nowożytny:

a) godz. 9.00 poziom podstawowy – trwa 60 minut (lub 80 minut dla uczniów, których czas egzaminu jest przedłużony)

b) godz. 11.00 poziom rozszerzony – trwa 60 minut (lub 90 minut dla uczniów, których czas egzaminu jest przedłużony)

3. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

4. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w sali.

6. Uczniowie mogą na salę egzaminacyjną wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.:

a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

b. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę. Rysunki uczniowie wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

7. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

8. O wyznaczonej godzinie (minimum kwadrans przed rozpoczęciem egzaminu – czyli przed godz. 9.00 lub 11.00 uczniowie wchodzą pojedynczo do sali egzaminacyjnej i losują numery stolików, przy których będą pracować.

9. Przewodniczący zespołu nadzorującego (czyli przewodniczący komisji w danej sali egzaminacyjnej – dalej: przew. ZN) może odstąpić od losowania numerów stolików w uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenia spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

10. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików należy przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu.

11. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

12. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

13. Po zajęciu miejsc przez zdających, przew. ZN odbiera materiały egzaminacyjne od dyrektora szkoły.

14. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przew. ZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

15. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przew. ZN na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

16. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

17. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona dyrektorowi szkoły najpóźniej przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

18. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przew. ZN informuje ich:

a. o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego

b. o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi)

c. o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.

19. Następnie członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz naklejki przygotowane przez OKE. Naklejki mogą również zostać przekazane zdającym przy losowaniu.

20. Przed rozpoczęciem każdego zakresu odpowiedniej części egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego, uczeń wpisuje kod ucznia i numer PESEL, oraz przykleja naklejki z arkusza kodowego. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

21. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie są wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu kodowania, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przew. ZN, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

22. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

23. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

24. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przew. ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

25. przew. ZN po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

a. informuje zdających o zakończeniu pracy

b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)]

c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów;

d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

26. Pomiędzy poszczególnymi zakresami danej części egzaminu gimnazjalnego następuje przerwa.

27. Po zakończeniu każdego poziomu egzaminu gimnazjalnego osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi oraz karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych (jeżeli stanowią część arkusza) i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

28. W przypadku:

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach,

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

- przew. ZN przerywa i unieważnia temu uczniowi dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu.

29. Uczeń, któremu przew. ZN unieważnił dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu, przeprowadzanego w terminie głównym, przystępuje ponownie do tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu w terminie dodatkowym (3 – 5 czerwca 2019).

30. Jeżeli podczas egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie głównym uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przew. ZN dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu danej części egzaminu gimnazjalnego. Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzenia, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

31. Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji rodziców zdającego, którzy mają prawo postanowić, że arkusz powinien zostać sprawdzony i oceniony. Dyrektor szkoły przekazuje decyzję rodziców dyrektorowi OKE.

32.. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora (zewnętrznego):

a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia,

b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia,

- dyrektor OKE przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.

WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

33. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

34. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika.

35. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego – 3, 4, 5 czerwca 2019 r.

36. Wyniki egzaminu – 14 czerwca 2019, wydanie zaświadczeń o wynikach egzaminu – 21 czerwca.