Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rekrutacja 2020/21

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych na rok szk. 2020/21

stan na dzień 19. 08. 2020

Kandydaci przyjęci:

 

Kandydaci nieprzyjęci:

 

stan na dzień 12. 08. 2020

Kandydaci zakwalifikowani:

Uwaga kandydaci zakwalifikowani!

W dniach 13 - 18 sierpnia do sekretariatu szkoły należy dostarczyć:

Kandydaci niezakwalifikowani:

Uwaga kandydaci niezakwalifikowani!

Dostarczone kopie dokumentacji nie podlegają zwrotowi - szkoła ma obowiązek je przechowywać.

 

Link do systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/main.action

Uwaga !!!!!

Kandydaci do klas sportowych składają wnioski

tylko w terminie od 15 do 22 czerwca 2020.

Po dacie 22 czerwca kandydat wprowadzający podanie w elektronicznym systemie nie będzie miał możliwości wyboru powyższych oddziałów.

 

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, BRAnżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych oraz złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu sprawnościowego.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

6

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

7

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

9

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe **.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

 

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

13

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

14

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

15

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

16

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

18

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 

Nasze Liceum tworzy optymalne warunki dla wszechstronnego rozwoju uczniów oraz wyposaża ich w umiejętności kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Chcemy, by w naszej szkole żaden uczeń nie czuł się anonimowo i był bezpieczny. Oferujemy doskonale wyposażone pracownie, gdzie uczniowie mogą w sposób praktyczny zdobywać wiedzę, ale też rozwijać swoje pasje np. na:

·         zajęciach teatralnych (nowocześnie wyposażona aula)

·         zajęciach kółka chemicznego i medycznego (pracownia biologiczna i chemiczna)

·         zajęciach fotograficznych,

·         zajęciach  kreatywności (dwukrotne zwycięstwo na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination – reprezentowanie Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Stanach Zjednoczonych i Pekinie oraz tegoroczny udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Odysei Umysłu)

·         zajęciach druku 3D (pracownia terminalowa i drukarka 3D)

Stawiamy na kształcenie oparte na wieloletniej współpracy  z Uczelniami Wyższymi, udziale w projektach edukacyjnych, wymianie międzynarodowej (Erasmus+, e-Twinning, Comenius +).

Możemy się poszczycić 100% zdawalnością egzaminu maturalnego. W naszej szkolnej codzienności nie zapominamy o słabszych i potrzebujących, dlatego dbamy o rozwój wolontariatu.

Każdego roku naszymi sukcesami, działaniami podwyższamy jakość naszej pracy czego najlepszym dowodem jest brązowa odznaka w rankingu „Perspektyw”.

 

W związku ze zmieniającymi się potrzebami uczniów, staramy się co roku wprowadzić jakiś nowy profil i tym samym poszerzyć naszą ofertę.  Dlatego już od września proponujemy kształcenie:

 

1) w dwóch klasach sportowych :

·         piłka nożna dziewcząt

·         siatkarska-wodniacka (wioślarsko-żeglarska z elementami ratownictwa wodnego)

Klasy sportowe realizują przedmioty rozszerzone : biologia, geografia, j. angielski

Języki obce : j. angielski i niemiecki

 

2) w klasach  ogólnych, w których przedmioty rozszerzone są podzielone na trzy grupy i będą realizowane międzyoddziałowo.   

·         grupa przyrodniczarozszerzona biologia i chemia (przedmiot uzupełniający fizyka w medycynie)

·         grupa ekonomiczna - rozszerzona matematyka i geografia (przedmiot uzupełniający podstawy ekonomii)

·         grupa dziennikarsko – medialna - rozszerzony j. polski i WOS (przedmiot uzupełniający edukacja medialna i dziennikarska)