Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Liceum Ogólnokształcące nr XI im. St. Konarskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lo11.wroclaw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-07

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 10-09-2020 r.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Liceum Ogólnokształcącego nr XI im. St. Konarskiego we Wrocławiu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jarosław Gawlik
e-mail: Jaroslaw.Gawlik@wroclawskaedukacja.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:  Sekretariat.lo11@wroclawskaedukacja.pl
telefon: +48 71 798-68-94 wew. 100

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skarga powinna zawierać:

 

 

Skargę złóż na adres e-mail:

Jaroslaw.Gawlik@wroclawskaedukacja.pl lub sekretariat.lo11@wroclawskaedukacja.pl

lub pod nr telefonu +48 71 798 68 94

 

Podmiot publiczny, ma maksymalnie miesiąc na rozpatrzenie Twojej skargi. Jeśli, z uzasadnionych powodów, rozpatrzenie skargi zajmie podmiotowi więcej czasu, to ma on obowiązek poinformować Cię o tym.

Podmiot rozpatrujący skargę może uznać ją za bezzasadną. Jeśli ponownie złożysz skargę i nie wskażesz żadnych, nowych okoliczności sprawy, podmiot może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko bez zawiadomienia Ciebie o tym.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Spółdzielczej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Obok głównego wejścia po prawej stronie znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
  2. Od strony bloku sportowego dostęp do szkoły  jest z poziomu terenu. Wewnątrz budynku na korytarzu znajdują się 3 schody na których zamontowana jest platforma dla wózków inwalidzkich.
  3. Na terenie szkoły znajduje się parking, w tym miejsce dla osób niepełnosprawnych.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.
  6. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toaleta, barierki).
  7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zobacz także: