Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu
Liceum Ogólnokształcące nr XI
Gimnazjum nr 20

Pomoc materialna

Program "Dobry Start"

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w szkole podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody.

Pełna informacja o programie - http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/program-dobry-start

Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada 2018r.
Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Numer kontaktowy do Działu Świadczeń: 71 79 99 274 (BOK),
Informacje udzielane są także pod numerem tel.: 501 928 501
Materiały informacyjne ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018-2019

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w

Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32

Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
- oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej
- zaświadczenie o zarobkach

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:
- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być także przyznane z urzędu.

Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, w Dziale Wsparcia Mieszkańców, ul.

Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
* Uchwała Nr XXX/603/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.

Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA

Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie posiadający:

1. Celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim (okręgowym).

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacji w sprawach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod numerami telefonów:

dla szkół podstawowych: 71 777 81 46,

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: 71 777 78 52

————————————————————————————————

2. Tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (I, II, III miejsce)

Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku

Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.

Dodatkowe informacje w sprawach związanych z Wrocławskim Programem Wspierania Uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA można uzyskać pod nr tel. 71 71 777 78 52

Szczegółowe informacje o programach - https://www.wroclaw.pl/uczniowski-program-stypendialny-ups

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty został ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 19 listopada 2009 r. (art. 17 ustawy) o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Program realizowany jest przy pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-wieloletni-pomoc-panstwa-w-zakresie-dozywiania/

Wrocławska Karta Rodzina Plus

C e l e P r o g r a m u:

Pełna informacja o programie - http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/2-3-i-jeszcze-wiecej/informacje-o-programie

Karta Dużej Rodziny

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.

Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Pełna informacja o programie i sposobie uzyskania karty - http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/karta-duzej-rodziny

Program Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci.

Pełna informacja o programie - http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/program-rodzina-500

Zobacz także: