Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Dla maturzystów

Uwaga absolwenci!

W piątek (12 lutego) lub w poniedziałek (15 lutego) należy odebrać i podpisać indywidualne kopie deklaracji maturalnych oraz informacje o dostosowaniach.

Jest to poświadczenie prawidłowego zgłoszenia egzaminów w OKE.

Jeżeli ktoś nie przyjdzie po kopię deklaracji, to w przypadku pomyłki, nie będzie już możliwa jej weryfikacja, ponieważ system do zgłaszania egzaminów maturalnych zostaje zamknięty 15 lutego.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8 - 15.

Matura 2021

Uwaga absolwenci!

Dnia 8 lutego 2021 upływa termin składania deklaracji maturalnych na maturę 2021.

Wszystkie informacje na temat deklaracji i organizacji egzaminu maturalnego w roku 2021 znajdują się na stronie CKE lub OKE we Wrocławiu (oke.wroc.pl).

Absolwenci naszej szkoły, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego ponownie, w celu uzyskania świadectwa maturalnego lub podniesienia wyników, w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego muszą dostarczyć:

  1. Wypełnioną (odręcznie lub elektronicznie) i podpisaną odręcznie deklarację 1a (do pobrania na stronie oke.wroc.pl zakładka: Egzamin maturalny - Informacje dla zdających);
  2. Kopię poświadczenia wniesienia do OKE opłaty za egzaminy tego wymagające (informacja o egzaminach wymagających opłaty znajduje się na koncie absolwenta w Serwisie maturzysty na stronie OKE, po zalogowaniu);
  3. Informację o ewentualnych dostosowaniach, jakie absolwentowi przyznano na poprzednich sesjach lub o chorobach, które wymagają dostosowania (dysleksja-dysortografia-dysgrafia, dyskalkulia, komputer, choroby przewlekłe - w przypadku chorób przewlekłych konieczne jest aktualne zaświadczenie od lekarza o chorobie i koniecznych dostosowaniach).

Powyższe dokumenty i informacje należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach jego pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 14).

Uwaga! Deklaracje maturalne bez poświadczenia opłaty (w przypadku obowiązku jej wniesienia) nie będą przyjmowane!

Informacja OKE o zmianach na maturze 2021:

Uczniowie i absolwenci, którzy złożyli deklarację maturalną do 22 grudnia 2020r. nie muszą składać nowych deklaracji.

Absolwenci, którzy składają deklarację po 1 stycznia wypełniają nowe druki.

1. W roku 2021 nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej.

2. Absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego.

3. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Wniosek, o którym mowa, absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.(Załącznik 31)

4. Absolwent, który był zobowiązany do wniesienia opłaty egzaminacyjnej za egzamin ustny i nie będzie do niego przystępował -  nie wnosi opłaty egzaminacyjnej.

5. W roku 2021 uczeń/absolwent ma prawo zrezygnować z egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli zdający, który złożył już deklarację nie wykreśli przedmiotów dodatkowych, będzie to oznaczało, że zamierza do nich przystąpić.

6. Zmiany w deklaracji uczeń/absolwent może dokonać do 8 lutego.

Wszystko o maturze 2020

Przebieg matury z j.polskiego - prezentacja z OKE

Program do opracowywania matur (dla nauczycieli)

Zobacz także: