Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyjęty został ustawą z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 19 listopada 2009 r. (art. 17 ustawy) o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706).

Program realizowany jest przy pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Jego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-wieloletni-pomoc-panstwa-w-zakresie-dozywiania/

Zobacz także: