Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2018-2019

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w

Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32

Klienci obsługiwani są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Wnioski można składać na zaproponowanych przez MOPS drukach:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Wrocław.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:


Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być także przyznane z urzędu.

Składać wnioski należy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00, w Dziale Wsparcia Mieszkańców, ul. Hubska 30/32 w BIURZE OBSŁUGI KLIENTA na parterze budynku.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
* Uchwała Nr XXX/603/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wrocław.

Zobacz także: