Liceum Ogólnokształcące nr XI
im. Stanisława Konarskiego
we Wrocławiu

Eko-eksperyment!

Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 713 uczniów klas I-III szkół ponadgimnazjalnych oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli pod katem kompetencji kluczowych uczniów i nauczania eksperymentalnego

Działania w projekcie:

  1. Opracowanie 54 konspektów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (SPG) oraz 54 skryptów dla uczniów, opartych na konspektach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych.
  2. Wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w narzędzia TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w szkołach. W ramach projektu planuje się zakupić narzędzia TIK w formie drukarek 3D – po jednej dla każdej z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia, objętych realizacją projektu. Zakupywany sprzęt jest zgodny ze wykazem pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK, zatwierdzonych przez MEN.
  3. Przeszkolenie 22 nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie
    i wyposażenie ich w dedykowane konspekty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
  4. Przeprowadzenie eksperymentalnych zajęć w obszarze zdobywania kompetencji kluczowych dla rynku pracy, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu ekologii, gospodarki obiegowej, umiejętności logicznego myślenia, działania kreatywnego
    i innowacyjnego)

Grupa docelowa:
890 uczniów klas I-III i 22 nauczycieli 5 publicznych szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Wrocławia (Liceum Ogólnokształcące nr XV, Technikum nr 15, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 19, Zespół Szkół Logistycznych)


Realizator projektu:
Lider projektu: Fundacja Open Mind.

Gmina Wrocław jest partnerem projektu, zadania są realizowane przez Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu.


Środki finansowe, wysokość dofinansowania:


Termin realizacji:


Kontakt:

Zobacz także: